Bảo tàng tỉnh Lào Cai

Bảo tàng tỉnh Lào Cai, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai