Chức năng nhiệm vụ

1. Vị trí

 Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng  Lào Cai (viết tắt là Viện KTQHXD Lào Cai) là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, trực thuộc Sở Xây dựng Lào Cai, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu để hoạt động, địa điểm Trụ sở tại Km3, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Chức năng

Giúp Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực  quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị; nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực vực  quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị; tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực  quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị; tư vấn thiết kế quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; tư vấn khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn; tư vấn khảo sát địa hình, đo đạc công trình, đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, đo vẽ thành lập bản đồ địa hình, xây dựng lưới tọa độ, độ cao; tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; tư vấn tổ chức thi tuyển lựa chọn phương án quy hoạch, kiến trúc, và tư vấn phản biện; tư vấn giám sát thi công công trình; giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn thẩm tra; tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

3. Nhiệm vụ

3.1. Công tác phục vụ quản lý nhà nước

Giúp Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh Lào Cai công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị:

a. Đề xuất với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh;

b. Tổ chức thẩm tra và tham gia ý kiến các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị - nông thôn không do đơn vị thiết kế thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thẩm định;

c. Tham gia xây dựng các định hướng quy hoạch đô thị - nông thôn, chiến lược phát triển đô thị, chiến lược phát triển nhà ở và định hướng phát triển  quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn tỉnh;

d. Tham gia Hội đồng thẩm định phương án quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và các ban, ngành, địa phương trong tỉnh;

đ. Tổ chức các hội thảo, hội nghị về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị.

3.2. Công tác Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khoa học và thực nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị - nông thôn theo yêu cầu của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng và đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân.

3.3. Công tác đào tạo: Tổ chức phối hợp các Viện, Học Viện, Trường đại học và các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, cấp huyện về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, giám sát và quản lý dựa án… theo kế hoạch hàng năm của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, UBND tỉnh giao. Thực hiện hợp đồng đào tạo, bồi dưỡng  nghiệp vụ chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực hoạt động  quy hoạch, kiến trúc xây dựng theo đơn hàng.

3.4. Dịch vụ tư vấn

3.4.1. Tư vấn thiết kế quy hoạch:

- Lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng; quy hoạch chung, phân khu, chi tiết của các loại quy hoạch đô thị, khu chức năng đặc thù, nông thôn; quy hoạch mạng lưới; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật;

- Lập nhiệm vụ, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội cấp huyện;

- Lập nhiệm vụ, thiết kế đô thị, quy hoạch cây xanh;

- Lập đề cương, chương trình phát triển đô thị và đề án nâng cấp đô thị.

3.4.2. Tư vấn thiết kế xây dựng

- Lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công cho các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn;

3.4.3. Tư vấn khảo sát xây dựng.

- Lập nhiệm vụ, phương án, báo cáo  khảo sát địa hình, đo đạc công trình;

- Lập nhiệm vụ, phương án, báo cáo khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn;

- Lập nhiệm vụ, phương án, báo cáo và khảo sát hiện trạng công trình;

- Lập nhiệm vụ, phương án, báo cáo đo vẽ, thành lập bản đồ bản đồ địa chính;.

- Lập nhiệm vụ, phương án, báo cáo đo vẽ, thành lập bản đồ bản đồ địa hình;

3.4.4. Tư vấn đánh giá tác động môi trường: Lập nhiệm vụ, báo cáo đánh giá tác động môi trường(ĐTM), đánh giá tác động môi trường chiến lược(ĐMC) và cam kết bảo vệ môi trường trong đồ án quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng.

3.4.5. Tư vấn phản biện: Phản biện các đề tài, dự án đầu tư, đồ án các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3.4.6. Tư vấn giám sát:

Tư vấn giám sát thi công các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn; giám sát khảo sát xây dựng theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân.

3.4.7. Tư vấn thẩm tra

Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra thiết kế, thẩm tra dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hợp đồng với các tổ chức, cá nhân.

3.4.8. Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn dự án đầu tư xây dựng công trình các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn theo hợp đồng với các tổ chức cá nhân.

3.4.9. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn, thi công xây dựng và mua sắm thiết bị theo hợp đồng với các tổ chức cá nhân.

3.5. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức của Viện  theo quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh.

3.6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao với Sở Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền.

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Sở Xây dựng giao.

chucnangnhiemvu111