Lời ngỏ

Li đu tiên, thay mt cho tp th ban lãnh đo, cán b, nhân viên Vin Kiến trúc quy hoch xây dng Lào Cai, chúng tôi xin gi ti quý khách hàng, quý đi tác và các chủ đu tư li chúc sc khe, hnh phúc và thành đt.

Cùng vi s hi nhp, năng đng và phát trin ca tnh Lào Cai, Vin kiến trúc quy hoch xây dng Lào Cai mi được kin toàn nhưng đã khng đnh được năng lc vai trò và v thế ca mt Vin thiết kế đu tiên vùng Tây Bc t quc. Tin thân là Trung tâm Kiến trúc quy hoch và kim đnh xây dng Lào Cai được thành lp t năm 2004 cùng vi thi gian và s trưởng thành, đến nay Vin đã có mt đi ngũ ln mnh vi hơn 80 cán b là những: Thc s, kiến trúc sư, k sưđ các chuyên ngành có năng lc, kinh nghim trong lĩnh vc tư vn thiết kế kiến trúc quy hoch. Bên cnh đó Vin Kiến trúc quy hoch xây dng Lào Cai còn có Ban c vn là các chuyên gia hàng đu trong và ngoài nước v lĩnh vc kiến trúc, quy hoch xây dng và phát trin đô th như: PGS.TS.KTS Chế Đình Hoàng, PGS.TS.KTS Lưu Đc Hi. TS.KTS Nguyn Lun, GS.KTS Partrick Celeste

Thi gian qua vi s hi nhp, Vin đã chủ đng liên danh, liên kết vi các t chc tư vn trong nước và quc tế, các trường đi hc, hc vin như: Hc vin Cán b qun lý xây dng và đô th - AMC, Công ty tư vn quy hoch Spatial Drcisions - n Đ, Công ty tư vn chiếu sáng đô th Leps - Hàn Quc, Công ty kiến trúc Agence Celeste Paris - Cng hòa Pháp... đ hp tác đng thi hc hi, trao đi kinh nghim, tiếp cn các tư duy thiết kế mi. Song song vi vic xây dng cơ s vt cht, máy móc, thiết b phc v công vic, Vin luôn xác đnh công tác đào to, bi dưỡng và nâng cao cht lượng cán b là nhim v quan trng. Đt mc tiêu Cht lượng, tiến đ là vàng, vi đi ngũ cán b tr trung và đy nhit huyết, được đào to chu đáo c v k thut, nghip v chuyên môn, năng lc qun lý, tác phong công nghip, đo đc ngh nghip luôn n lc phn đu hết mình, năng đng, sáng to, không ngng hc hi đ tiếp cn vi nhng ng dng tiến b khoa hc k thut, công ngh mi vào lĩnh vc chuyên môn đ xng tm là đơn v tư vn thiết kế v kiến trúc, quy hoch, xây dng ca tnh Lào Cai nói riêng và vùng Tây Bc nói chung. Vì vy cht lượng các sn phm tư vn thiết kế ca Vin luôn được đánh giá cao, khng đnh được vai trò và v thế trong công tác tư vn thiết kế kiến trúc, quy hoch và xây dng trên đa bàn tnh Lào Cai.
        Vi nhng thành tu và kết quả đã đt được, Vin kiến trúc quy hoch xây dng Lào Cai đã được UBND tnh Lào Cai, B Xây dng và Chính ph tng Bng khen cùng nhiu danh hiu thi đua khác đ ghi nhn nhng đóng góp cho s nghip xây dng và phát trin kinh tế, xã hi ca tnh Lào Cai. Thc hành s mnh tr thành đơn v tư vn thiết kế hàng đu ca tnh và vươn tm khu vc. Vin Kiến trúc quy hoch xây dng Lào Cai cam kết cung cp dch v tư vn thiết kế cho quý khách hàng, quý đi tác và các chủ đu tư vi cht lượng tt nht, tiến đ nhanh nht./.