Nhà (bà) Thảo

Nhà (bà) Thảo, đường Duyên Hà, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai