Nhà (Ông) Thái

Phố Trần Hoàn, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai