Tham vấn ý kiến cộng đồng nhiệm vụ Quy hoạch bảo tồn danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Sa Pa